Thứ Bảy, tháng 10 23, 2021

https://www.xn--bncamera-8ya.vn/2021/10/thoa-thuan-nguoi-dung-danale.html Thỏa thuận người dùng Danale vi Thứ Bảy, tháng 10 23, 2021 BánCamera.vn: Thỏa thuận người dùng Danale

Thỏa thuận người dùng Danale

Mua Camera quan sát gọi ngay Hotline: 0931 435 998 BánCamera.vn
Chuyên bán: Camera IP WiFi, Camera IP, Camera CVI, Camera AHD, Camera Analog, Đầu ghi Camera, Máy Bộ Đàm, Bộ camera quan sát, Phụ kiện,...
Hotline: 0931 435 998 Website: BánCamera.vn

Thỏa thuận người dùng Danale

 1. • Quy tắc người dùng
 2. • Mua
 3. • Nội dung người dùng
 4. • Quyền và nghĩa vụ của người dùng
 5. • Các bên thứ ba
 6. • Bồi thường
 7. • Tuyên bố từ chối trách nhiệm
 8. • Quyền sở hữu trí tuệ
 9. • Sửa đổi và Chấm dứt
 10. • Điều khoản khác
 11. • Thông tin liên lạc
Ngày cập nhật: ngày 5 tháng 11 năm 2020. Ngày có hiệu lực: ngày 8 tháng 11 năm 2020.

Thỏa thuận này là giữa bạn (“Người dùng”, đề cập đến cá nhân hoặc tổ chức đăng ký, đăng nhập, sử dụng hoặc duyệt Dịch vụ), Danale và các chi nhánh của nó (sau đây gọi là “Danale”) và các đối tác điều hành của Danale (sau đây gọi là “Đối tác ”) Liên quan đến các sản phẩm, chương trình và dịch vụ có sẵn trên trang web của Danale (https://www.Danale.com/, sau đây gọi là“ Trang web ”) và nền tảng. Danale vui lòng nhắc nhở người dùng đọc kỹ và hiểu đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận này, theo đó Danale cung cấp cho bạn Dịch vụ này. Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi bạn chọn chấp nhận (trẻ vị thành niên nên đọc Thỏa thuận này dưới sự giám sát của người giám hộ hợp pháp). Thỏa thuận này nêu rõ cách Danale cung cấp cho bạn Dịch vụ này, các hoạt động được Dịch vụ này cho phép hoặc bị cấm, các biện pháp đối phó và thông tin quan trọng khác. Bằng cách sử dụng Dịch vụ này, bạn được coi là đã tham gia vào một thỏa thuận ràng buộc pháp lý với Danale. Bằng cách đăng ký, đăng nhập và sử dụng các dịch vụ của Danale, bạn được coi là đã chấp nhận và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Bằng cách tham gia Thỏa thuận này, bạn tự nguyện chấp nhận bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này. Không sử dụng Dịch vụ này nếu bạn không chấp nhận Thỏa thuận này.


Quy tắc người dùng


1) Bạn không bắt buộc phải có tài khoản người dùng để duyệt trang web này. Tuy nhiên, một số tính năng trang web, sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Nền tảng đám mây Danale yêu cầu bạn đăng ký tài khoản Danale. Giả sử bạn muốn sử dụng đầy đủ các tính năng được cung cấp bởi các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Trang web này và nền tảng đám mây Danale. Trong trường hợp đó, bạn sẽ cần đăng ký tài khoản và cung cấp thông tin cá nhân có liên quan của mình trên trang đăng ký. Bạn xác nhận rằng, tại thời điểm bạn hoàn tất thủ tục đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ này theo những cách khác được Danale cho phép, bạn là một thể nhân, pháp nhân hoặc pháp nhân khác có đầy đủ năng lực về quyền dân sự và hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi là “bạn”). Nếu bạn là người không có hoặc bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự thì bạn được coi là không có các tư cách nói trên. Bạn và người giám hộ của bạn sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn đăng ký không đúng theo quy định của pháp luật có liên quan. Bạn phải đảm bảo rằng bạn không phải là một thực thể bị bất kỳ quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc vùng lãnh thổ nào bị hạn chế hoặc cấm vận thương mại hoặc bị hạn chế bởi các luật và quy định khác; nếu không, bạn sẽ không thể đăng ký và sử dụng dịch vụ của Danale đúng cách. Bạn có thể ngừng sử dụng tài khoản của mình bất kỳ lúc nào theo hướng dẫn trên Trang web. Trang web sẽ giữ lại hoặc chấm dứt tài khoản của bạn theo các quy định của Thỏa thuận này. Bạn sẽ tuyên bố và đảm bảo rằng bạn hiểu và đồng ý rằng Trang web này là một [sản phẩm dịch vụ ứng dụng], và bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp và hợp lệ của thông tin đăng ký của bạn; rằng bạn không được mạo danh người khác, cũng như không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào dưới danh nghĩa của người khác và bạn không được sử dụng một cách ác ý bất kỳ tài khoản đã đăng ký nào để nhận diện sai bản thân cho những người dùng khác. Giả sử Danale thấy rằng bạn đã thực hiện hành vi như vậy. Trong trường hợp đó, chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ ngay lập tức và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hậu quả pháp lý phát sinh. Việc bạn sử dụng các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Trang web này và Nền tảng đám mây Danale sẽ hợp pháp và bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các hành động được thực hiện với tài khoản đã đăng ký của mình, bao gồm mọi nội dung do bạn đăng và mọi kết quả từ đó. Người dùng phải đưa ra đánh giá của riêng họ về nội dung trong đó và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng nội dung đó, bao gồm cả rủi ro phát sinh do phụ thuộc vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của nội dung đó. Danale không và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do hành động của Người sử dụng gây ra. Bạn phải chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập của bạn, ngăn chặn việc truy cập và sử dụng thông tin của các bên khác cũng như đối với tất cả các hành động bạn thực hiện với tài khoản của mình trên Trang web này. Bạn sẽ thông báo ngay cho chúng tôi về mọi khả năng sử dụng bất hợp pháp, trái phép hoặc nghi ngờ sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do bạn không tuân thủ các yêu cầu này. Thông tin do bạn công bố thông qua Trang web này sẽ được coi là thông tin công khai mà các bên thứ ba khác có thể truy cập được. Bằng cách xuất bản bất kỳ thông tin nào trên Trang web này, bạn chấp nhận rằng thông tin đó thuộc phạm vi công cộng và bạn sẽ chỉ chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hậu quả pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc công bố thông tin đó. Bạn không nên xuất bản bất kỳ thông tin nào mà bạn không muốn bên thứ ba truy cập trên nền tảng.


2) Bạn hiểu và thừa nhận rằng: Nếu tình hình kinh doanh của chúng tôi thay đổi, chúng tôi có quyền thay đổi, tạm ngừng, giới hạn, chấm dứt hoặc rút lại một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ này vào bất kỳ lúc nào khi có thông báo cho người dùng. Trong trường hợp như vậy, Dịch vụ cập nhật sẽ được cung cấp cho người dùng. Dịch vụ chúng tôi cung cấp có thể bao gồm quảng cáo và các sự kiện khác. Người dùng đồng ý cho chúng tôi, các chi nhánh, nhà cung cấp bên thứ ba và đối tác hiển thị quảng cáo và các sự kiện khác trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình và vì bất kỳ lý do gì, ngừng truyền tải bất kỳ nội dung nào vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc điều khoản hiện hành nào của Thỏa thuận này; xâm phạm, gây tổn hại hoặc đe dọa quyền hoặc sự an toàn của bất kỳ người nào; hoặc mạo danh người khác. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ người nào vi phạm Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn việc xóa khỏi dịch vụ bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, vi phạm, đe dọa quyền hoặc sự an toàn của bất kỳ người nào, hoặc mạo danh người khác. Chúng tôi có quyền chấm dứt tư cách thành viên của người vi phạm, ngăn chặn người vi phạm sử dụng toàn bộ hoặc một phần dịch vụ của chúng tôi, lưu trữ và báo cáo thông tin cho các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật. Nếu bạn sử dụng hoặc mua một sản phẩm từ Chợ ứng dụng Danale và / hoặc Chợ chủ đề, bạn vẫn phải xác nhận các điều khoản của dịch vụ cụ thể; Vui lòng đọc kỹ và hiểu đầy đủ các điều khoản và điều kiện của từng dịch vụ trước khi bạn sử dụng chúng. Một số sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không thể được sử dụng nếu không có kết nối Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chợ ứng dụng và Chợ chủ đề. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc liên lạc, thông tin và các khoản phí liên quan khác do nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn hoặc các bên thứ ba khác tính, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nhà cung cấp viễn thông hoặc truyền thông di động. Trong trường hợp dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng, chúng tôi khuyên bạn nên xác nhận các khoản phí liên quan của nhà cung cấp dịch vụ. Dữ liệu của bạn sẽ luôn được quản lý theo Chính sách Bảo mật của Danale. Nó được bao gồm trong giấy phép này để tham khảo.


Mua

Bạn đồng ý rằng nhà cung cấp (các) dịch vụ trả phí có quyền điều chỉnh giá mua và cung cấp thông báo về việc điều chỉnh đó bằng một thông báo trong một thời gian hợp lý trước khi giao dịch mua diễn ra. Các sản phẩm và dịch vụ được mua sau khi giá mới có hiệu lực phải được bạn chấp nhận tại thời điểm mua. Các sản phẩm và dịch vụ được mua trước khi điều chỉnh giá sẽ không bị ảnh hưởng trước ngày hết hạn ban đầu. Nếu bạn không chấp nhận mức giá đã điều chỉnh, bạn có quyền từ chối mua hàng, sau đó nhà cung cấp sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho bạn.


Nội dung Người dùng


“Nội dung Người dùng” bao gồm nhưng không giới hạn ở video và âm thanh, hình ảnh, biểu tượng, ứng dụng, thiết kế, phần mềm, tập lệnh, chương trình, bản quyền, nhãn hiệu, tên thương mại, biểu trưng, ​​cũng như các tài liệu và dịch vụ khác mà bạn tải lên, phân phối hoặc các cách khác sử dụng để truy cập các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Trang web và Nền tảng đám mây Danale (sau đây được gọi chung là “Nội dung của bạn”). Bạn bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung của bạn. Danale có quyền xóa nội dung đã hết hạn khỏi nền tảng đám mây theo hợp đồng dịch vụ đám mây.


Quyền và nghĩa vụ của người dùng


1) Quyền sử dụng Trang web này theo quy định của pháp luật.


2) Quyền tải xuống, cài đặt và sử dụng các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Nền tảng đám mây Danale trên tất cả các thiết bị liên lạc di động của bạn.


3) Danale và các chi nhánh của nó sở hữu tài khoản Danale. Vì lý do bảo mật, bạn bị cấm sử dụng số điện thoại di động và địa chỉ email của các cá nhân khác để đăng ký tài khoản Danale. Bạn sẽ được cấp quyền sử dụng tài khoản của mình sau khi hoàn tất quá trình đăng ký. Tài khoản chỉ thuộc về người đăng ký ban đầu và không được cho, cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng hoặc bán cho bất kỳ người nào khác. Danale có quyền lấy lại tài khoản của Người dùng cho mục đích kinh doanh.


4) Bạn có quyền thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, thông tin đăng ký và nội dung đã xuất bản trên Trang web này. Lưu ý rằng việc xóa thông tin liên quan cũng có thể xóa bất kỳ văn bản và hình ảnh nào mà bạn đã lưu trữ trong hệ thống. Người dùng hiểu và chấp nhận rủi ro như vậy.


5) Bạn phải chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản đã đăng ký và mật khẩu của bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản đã đăng ký của bạn. Bạn đồng ý không sử dụng tài khoản của những người dùng khác trong bất kỳ trường hợp nào. Bạn đồng ý thông báo cho Danale ngay lập tức về bất kỳ hành vi nghi ngờ nào sử dụng tài khoản của bạn bởi những người khác.


6) Bạn đảm bảo rằng bạn sẽ sử dụng trang web, phần mềm và dịch vụ của Danale theo Thỏa thuận này và sẽ không tham gia vào bất kỳ hành vi nào làm gián đoạn các dịch vụ của Danale hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của Danale, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Bất kỳ hình thức cấp phép nào, bán, cho thuê, chuyển nhượng, phân phối hoặc sử dụng thương mại khác nội dung của Trang web này hoặc các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Nền tảng đám mây Danale (bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung sản phẩm, quảng cáo hoặc nội dung được tài trợ). Truy cập Trang web này hoặc sử dụng các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Nền tảng đám mây Danale với mục đích tạo ra các dịch vụ giống hệt nhau hoặc cạnh tranh. Sao chép, phân phối, tái xuất bản, tải xuống, hiển thị, đăng, sửa đổi, dịch, hợp nhất, khai thác, tháo rời hoặc dịch ngược, dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, bất kỳ phần nào của Trang web này hoặc các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Nền tảng đám mây Danale (bao gồm nhưng không giới hạn nội dung sản phẩm, quảng cáo hoặc nội dung được tài trợ). Tải lên hoặc phát tán vi rút, sâu máy tính, mã độc hoặc phần mềm với mục đích cố ý phá hủy hoặc thay đổi hệ thống hoặc dữ liệu máy tính. Thu thập dữ liệu (chẳng hạn như địa chỉ email) về những người dùng khác mà không được phép. Vô hiệu hóa kết nối mạng của Trang web này, tạo gánh nặng quá mức cho Trang web này, hoặc can thiệp hoặc làm hỏng các máy chủ và kết nối mạng của Trang web này. Cố gắng truy cập vào các máy chủ hoặc liên kết web của Trang web này mà không được phép. Cản trở và làm gián đoạn việc sử dụng thường xuyên Trang web này hoặc các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Nền tảng đám mây Danale của những người dùng khác.


Bạn đảm bảo truy cập và sử dụng Dịch vụ này một cách hợp pháp theo Thỏa thuận này. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn không được sử dụng Dịch vụ này để truyền tải bất kỳ thông tin nào hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, rằng:


là sai sự thật, nói xấu, vi phạm, có hại, khiêu dâm, xúc phạm, bắt nạt, quấy rối, tai tiếng, thù hận, kích động, đe dọa, tục tĩu, tục tĩu, xâm phạm quyền riêng tư hoặc bị phản đối, bao gồm nhưng không giới hạn ở, hoạt động bất hợp pháp, mô tả khiêu dâm, khuyến khích bạo lực và bất kỳ thông tin và hành vi phân biệt đối xử hoặc bất hợp pháp nào gây ra hoặc có khả năng gây ra tổn thất hoặc thương tích cho người hoặc tài sản theo cách có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo luật hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thông tin nào bạn không được phép đăng hoặc truyền, hoặc khi việc đăng hoặc truyền đó vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào và / hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba). Gây nguy hại đến an ninh quốc gia, làm lộ bí mật nhà nước, lật đổ quyền lực nhà nước, phá hoại đoàn kết dân tộc; làm tổn hại đến danh dự và lợi ích quốc gia; kích động hận thù dân tộc, kỳ thị dân tộc hoặc phá hoại đoàn kết dân tộc; phá hoại chính sách tôn giáo quốc gia hoặc cổ súy các tôn giáo hoặc mê tín phong kiến; tung tin đồn thất thiệt, phá rối hòa bình quốc gia, trật tự xã hội, phá hoại ổn định xã hội; truyền bá nội dung tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, khủng bố hoặc tiếp tay cho tội phạm; xúc phạm, vu khống người khác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; chứa nội dung khác bị cấm bởi luật, quy định và quy tắc hành chính. Xuất bản, truyền, phổ biến hoặc lưu trữ nội dung vi phạm các quyền hợp pháp của người khác, chẳng hạn như quyền danh tiếng, quyền chân dung, quyền sở hữu trí tuệ và bí mật kinh doanh. Liên quan đến quyền riêng tư, thông tin cá nhân hoặc dữ liệu của người khác; Xuất bản, truyền tải hoặc phổ biến quấy rối, quảng cáo, tiếp thị quá mức, spam hoặc bất kỳ thông điệp khiêu dâm nào. Thông tin khác vi phạm luật và quy định, chính sách, trật tự công cộng, đạo đức tốt, công bằng xã hội, hoặc can thiệp vào hoạt động kinh doanh thường xuyên của Danale hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng khác hoặc bên thứ ba.


Bạn hoàn toàn hiểu và chấp nhận rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động được thực hiện với tài khoản Danale đã đăng ký của bạn, bao gồm bất kỳ nội dung nào do bạn đăng và bất kỳ hậu quả nào của chúng. Ngoài ra, bạn hiểu và chấp nhận rằng Danale không có quyền kiểm soát việc bạn sử dụng Dịch vụ. Danale có quyền từ chối tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn để sử dụng bất hợp pháp hoặc vi phạm. Giả sử Danale phát hiện hoặc nhận được khiếu nại hoặc báo cáo rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ không tuân thủ luật và quy định hoặc Thỏa thuận này. Trong trường hợp đó, họ có quyền xác định một cách độc lập xem hành vi của bạn có phù hợp với các quy tắc hiện hành hay không và xử lý hành vi đó bằng các biện pháp thích hợp. Các biện pháp này bao gồm đưa ra cảnh báo, từ chối đăng nội dung của bạn, xóa thông tin, hạn chế chức năng, tạm ngừng cập nhật, chấm dứt quyền truy cập vào dịch vụ, vô hiệu hóa tài khoản của bạn, báo cáo hành vi của bạn với cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền, buộc bạn phải chịu trách nhiệm

đối với các khoản nợ phải trả và lưu giữ các hồ sơ liên quan. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba phát sinh từ hành vi nói trên. Ngoài ra, bạn hiểu và chấp nhận rằng hồ sơ hệ thống của chúng tôi có thể được sử dụng làm bằng chứng về việc bạn vi phạm pháp luật hoặc Thỏa thuận này ngoài thông tin do bên khiếu nại hoặc báo cáo cung cấp. Nếu bạn nhận thấy rằng những người dùng khác đã tải lên hoặc đăng nội dung bất hợp pháp và / hoặc vi phạm vi phạm pháp luật hoặc Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi và chúng tôi sẽ xác minh điều này sớm nhất có thể.


Các bên thứ ba


1) Bạn thừa nhận hoặc chấp nhận rằng các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các bên thứ ba. Bạn biết rằng Thỏa thuận này là giữa bạn và Danale chứ không phải giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào như vậy. Danale hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, bảo trì, dịch vụ hỗ trợ, bảo đảm và kiện tụng phát sinh từ các sản phẩm, chương trình và dịch vụ được truy cập trên Trang web này và thông qua Nền tảng đám mây Danale. Bạn đồng ý chịu sự giới hạn đối với việc sử dụng có điều kiện của bạn đối với các dịch vụ do các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Trang web này và Nền tảng đám mây Danale áp đặt.


2) “Nội dung Người dùng” đề cập đến tất cả nội dung (ví dụ: thông tin, hình ảnh, âm nhạc hoặc nội dung khác của bạn) được tạo ra bởi việc tải xuống, đăng tải hoặc sử dụng các sản phẩm, chương trình và dịch vụ khác trên Trang web này và Nền tảng đám mây Danale. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng của mình và chịu rủi ro rằng bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể bị xác định do việc tiết lộ Nội dung Người dùng của bạn.


3) Bạn chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro phát sinh từ các tương tác của bạn với các quảng cáo và trang web của bên thứ ba. Khi bạn duyệt các trang web và quảng cáo của bên thứ ba, các điều khoản và chính sách của bên thứ ba sẽ được áp dụng.


4) Các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Trang web này và Nền tảng đám mây Danale chứa Nội dung Người dùng do Người dùng khác cung cấp. Tương tác của bạn với những người dùng khác sẽ chỉ được coi là giữa bạn và những người dùng đó. và Danale không kiểm soát và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của người dùng nói trên, cũng như không có nghĩa vụ xem xét, giám sát, phê duyệt hoặc phê chuẩn nội dung người dùng nói trên. Bạn chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng Nội dung Người dùng này và các tương tác của bạn với những người dùng khác. Các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Trang web này và Nền tảng đám mây Danale không chịu trách nhiệm về hành vi đó.


Bồi thường


1) Bạn đồng ý sử dụng các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Trang web này và Nền tảng đám mây Danale theo cách không có hại để tránh bất kỳ khiếu nại, kiện cáo, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư ) từ các bên thứ ba phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng có hại đó, Nội dung Người dùng của bạn hoặc việc bạn vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này.


2) Bạn hiểu và chấp nhận rằng bạn chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ này, việc bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ này hoặc bất kỳ hành động nào được thực hiện trong tài khoản của bạn. Bạn sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ Danale và các chi nhánh, nhân viên, khách hàng và đối tác vô hại trước mọi tổn thất và trách nhiệm pháp lý phát sinh trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba.


3) “Nội dung người dùng” đề cập đến tất cả nội dung (ví dụ: thông tin, hình ảnh, âm nhạc hoặc nội dung khác của bạn) được tạo ra bởi việc tải xuống, đăng tải hoặc sử dụng các sản phẩm, chương trình và dịch vụ khác trên Trang web này và Nền tảng đám mây Danale. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng của mình và chịu rủi ro rằng bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể bị xác định do việc tiết lộ Nội dung Người dùng của bạn.


4) Bạn đồng ý rằng bạn không được đơn phương giải quyết vụ kiện mà bạn và Danale đã cùng khởi kiện chống lại bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của Danale bằng văn bản.


5) Danale sẽ cố gắng thông báo một cách hợp lý cho bạn về các hành động, thủ tục hoặc quy trình như vậy.


6) Trong mọi trường hợp, Danale sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, mẫu mực, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc trừng phạt phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này. Dịch vụ có đáng tin cậy, chất lượng cao, chính xác, sẵn có hoặc có khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn trong việc tạo ra một kết quả cụ thể hoặc đạt được một kết quả cụ thể hay không. Danale sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do thông tin mà bạn (hoặc bất kỳ ai khác) thu được trong quá trình truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ này.


Tuyên bố từ chối trách nhiệm

1) Danale sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả pháp lý nào do bất kỳ trường hợp nào sau đây:


Phần mềm này và các dịch vụ cụ thể do Danale cung cấp có khả năng sử dụng các hệ thống hoặc phần mềm của bên thứ ba để tạo điều kiện sử dụng hoặc truy cập. Danale không đảm bảo tính bảo mật, tính chính xác, tính hợp lệ và các rủi ro không chắc chắn khác về kết quả của các hệ thống hoặc phần mềm của bên thứ ba đó, cũng như sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp và thiệt hại nào phát sinh từ đó. Danale cung cấp thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của luật pháp hoặc các cơ quan chính phủ có liên quan;


Bất kỳ cá nhân tôi thông tin được tiết lộ do sử dụng sai hoặc bất kỳ lý do nào khác có liên quan đến Người dùng.


Bất kỳ dịch vụ nào bị gián đoạn, gián đoạn hoặc không đáp ứng được yêu cầu của người dùng do tấn công mạng, vi rút máy tính, chặn nội dung bất hợp pháp hoặc quấy rối, sự kiểm soát của chính phủ; bất kỳ biện pháp quản lý mạng, công nghệ, truyền thông và bảo mật thông tin nào khác; cùng với bất kỳ lý do nào khác.


Người dùng bị thiệt hại do sự cố đường truyền của bên thứ ba do sự cố kỹ thuật, lỗi mạng hoặc máy tính, hệ thống không ổn định và / hoặc trường hợp bất khả kháng. Những cản trở trong việc thực hiện hợp đồng, khiếm khuyết trong thực hiện, chậm trễ trong việc thực hiện hoặc thay đổi bản chất của việc thực hiện do thiên tai, đình công, bạo loạn, chiến tranh, hành động của chính phủ, lệnh tư pháp và hành chính và các sự kiện bất khả kháng khác.


Các trở ngại đối với hiệu suất, các khiếm khuyết trong hiệu suất, sự chậm trễ trong hiệu suất hoặc những thay đổi về bản chất của hiệu suất xảy ra do các yếu tố như bảo trì thiết bị và hệ thống định kỳ hoặc khẩn cấp, các lỗi thiết bị và hệ thống, hoặc các sự cố bảo mật dữ liệu và thông tin mạng miễn là Nhà điều hành nền tảng Danale đã thực hiện hợp đồng một cách thiện chí.


Các rủi ro gây ra đối với việc sử dụng các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Nền tảng đám mây Danale bởi các tin nhắn ẩn danh hoặc giả danh có chứa nội dung đe dọa, phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp.


Mọi thiệt hại về tâm lý, thể chất hoặc tài chính gây ra hoặc có khả năng gây ra bởi hành vi gây hiểu lầm hoặc lừa đảo giữa người dùng thông qua các sản phẩm, chương trình và dịch vụ được truy cập qua Trang web này hoặc Nền tảng đám mây Danale.


Người dùng sử dụng Dịch vụ Danale để tham gia vào các hoạt động vi phạm danh tiếng, quyền riêng tư, sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hợp pháp khác của người khác;


Trang web và các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Nền tảng đám mây Danale từ chối rõ ràng bất kỳ bảo hành nào, rõ ràng, ngụ ý, hoặc cách khác, về tính kịp thời, an toàn hoặc chính xác của Danale và các dịch vụ của đối tác.


2) Bất kỳ nội dung nào do người dùng đăng trên Trang web không đại diện hoặc phản ánh quan điểm hoặc chính sách của Danale, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên người dùng, tên công ty, thông tin liên hệ, hình ảnh liên quan và thông tin người dùng khác. Danale sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung đó.


3) Nếu bạn sử dụng Trang web Danale hoặc nhận bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ một bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ trên Thị trường Dịch vụ Danale dựa trên Nền tảng Dịch vụ Danale, nhà cung cấp dịch vụ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với bạn về các dịch vụ mà nó cung cấp . Danale sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba.


4) Người dùng sẽ chịu trách nhiệm về thương tích cá nhân hoặc thiệt hại kinh tế ngẫu nhiên và do hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận, mất dữ liệu, thiệt hại do gián đoạn kinh doanh hoặc các thiệt hại thương mại khác phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ điều nào sau đây:


Sử dụng hoặc không sử dụng phần mềm được cấp phép.

Sử dụng trái phép phần mềm hoặc sửa đổi dữ liệu của người dùng bởi các bên thứ ba; Chi phí và tổn thất phát sinh từ các thao tác của Người dùng trong quá trình sử dụng phần mềm.


Người dùng hiểu sai về phần mềm.

Thiệt hại đối với hệ thống máy tính, mất mát hoặc hỏng dữ liệu hoặc các thiệt hại khác do người dùng truy cập hoặc sử dụng dịch vụ hoặc phần mềm.


Các tổn thất khác liên quan đến phần mềm không thuộc về Danale.

5) Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, nhà điều hành nền tảng Danale sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng về bất kỳ thiệt hại hoặc khiếu nại ngẫu nhiên, gián tiếp, đặc biệt hoặc trừng phạt nào (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thương tích cá nhân, vi phạm quyền riêng tư, không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào bao gồm cả thiện chí hoặc sự chăm sóc hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.


6) Trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này, toàn bộ trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn, vì bất kỳ lý do gì hoặc theo bất kỳ cách nào, sẽ luôn không vượt quá phí (nếu có) mà bạn đã trả cho chúng tôi để sử dụng các dịch vụ của Danale trong thời gian thời gian đăng ký.


7) Trong mọi trường hợp, Danale sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hình sự (bao gồm cả việc mất lợi nhuận) mà Người dùng phải gánh chịu do việc sử dụng các dịch vụ của Danale. Bất kể bất kỳ điều gì trái ngược có thể có trong Thỏa thuận này, Dịch vụ này có thể bị tạm ngừng, trì hoãn hoặc gián đoạn trong khoảng thời gian không xác định vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng Danale sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tạm ngừng, chậm trễ, gián đoạn hoặc các lỗi tương tự đã nói ở trên.


Quyền sở hữu trí tuệ


1) Thông tin được Người dùng đăng trên trang web Danale hoặc nền tảng tương tác sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào. Người dùng sẽ không được tải lên, đăng, sửa đổi, truyền hoặc sao chép bất kỳ tài liệu, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền có bản quyền nào của các tổ chức khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền theo bất kỳ cách nào. Chúng tôi sẽ xem xét và rloại bỏ bất kỳ nội dung nào vi phạm bản quyền của người khác khi nhận được thông báo thích hợp từ bất kỳ chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện hợp pháp của họ.


2) Thiết kế logo Danale, đồ họa, văn bản, bố cục của chúng, các logo Danale khác, và tên sản phẩm và dịch vụ đều là thương hiệu của Danale. Người dùng không được hiển thị, sử dụng hoặc xử lý logo Danale theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Danale. Không tổ chức hoặc cá nhân nào có thể sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, phân phối, sao chép, bán hoặc gói một phần hoặc toàn bộ nhãn hiệu Danale theo bất kỳ cách nào hoặc vì bất kỳ lý do gì.


3) Nếu bạn tin rằng ai đó đã sao chép và đăng tác phẩm của bạn trên Trang web và Dịch vụ của Danale trong phạm vi vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay tại support@danale.com với một thông báo bằng văn bản có các thông tin sau:

(i) Bằng chứng về quyền sở hữu của bạn đối với nội dung bị cáo buộc vi phạm.

(ii) Thông tin nhận dạng, địa chỉ và liên hệ rõ ràng.

(iii) Vị trí của nội dung bị cáo buộc vi phạm trên trang web hoặc dịch vụ của Danale.

(iv) Bản mô tả tác phẩm có bản quyền đã bị vi phạm.

(v) Bằng chứng vi phạm.

(vi) Tuyên bố bằng văn bản rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và đúng sự thật theo hình phạt nếu khai man.


Sửa đổi và Chấm dứt


1) Sửa đổi


Danale liên tục cập nhật, sửa đổi và cải tiến Dịch vụ này. Danale có thể thêm hoặc xóa các tính năng hoặc chức năng khỏi hoặc vào Dịch vụ này, áp đặt các hạn chế mới hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ cụ thể nào. Ngoài ra, Danale có thể sửa đổi Thỏa thuận này theo thời gian dựa trên các cập nhật đối với Dịch vụ này. Giả sử các sửa đổi đối với Dịch vụ này hoặc Thỏa thuận này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dùng hoặc hạn chế quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ này. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong một thời gian hợp lý trước khi sửa đổi. Chúng tôi có thể không đáp ứng được các yêu cầu về thời gian nêu trên đối với thông báo về các sửa đổi đối với Dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu về an toàn, pháp lý hoặc quy định. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong thời gian sớm nhất.


2) Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày bạn chấp nhận và sẽ tiếp tục có hiệu lực trong suốt thời gian bạn sử dụng các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Trang web này và Nền tảng đám mây Danale cho đến khi chấm dứt theo Thỏa thuận này. Bất chấp những điều đã nói ở trên, nếu việc bạn sử dụng các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Trang web này và Nền tảng đám mây Danale trước khi bạn chấp nhận Thỏa thuận này, thì bạn thừa nhận và đồng ý rằng Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày bạn sử dụng sản phẩm đó lần đầu tiên , các chương trình và dịch vụ trừ khi bị chấm dứt trước đó theo Thỏa thuận này.


3) Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có thể bảo lưu quyền truy cập vào tài khoản của bạn trên Trang web này hoặc sử dụng các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Trang web này và Nền tảng đám mây Danale. Chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào, có hoặc không cần thông báo, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả việc bạn thực sự tin rằng bạn đã vi phạm chính sách người dùng của chúng tôi hoặc các quy định khác của Thỏa thuận này.


4) Bất kể đoạn trên, Danale có quyền chấm dứt Thỏa thuận này nếu Người dùng vi phạm bản quyền của bên thứ ba và Danale được chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện hợp pháp của chủ sở hữu bản quyền thông báo rằng hành vi vi phạm đó đã xảy ra.


5) Khi chấm dứt Thỏa thuận này, tài khoản Trang web của bạn và quyền sử dụng các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Trang web này và Nền tảng đám mây Danale sẽ bị chấm dứt. Việc chấm dứt tài khoản trang web của bạn có nghĩa là nội dung người dùng của bạn sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi. Danale sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn về việc chấm dứt Thỏa thuận này, bao gồm việc chấm dứt Tài khoản Người dùng của bạn và xóa Nội dung Người dùng của bạn.


6) Mọi phiên bản cập nhật của Trang web này hoặc các phiên bản trong tương lai, các bản cập nhật hoặc các thay đổi khác đối với các sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Nền tảng đám mây Danale sẽ tuân theo Thỏa thuận này.


Điều khoản khác


1) Phản hồi


Bằng cách cung cấp một đề xuất (hoặc phản hồi) cho Danale, bạn chỉ định tất cả các quyền đối với phản hồi của Danale và chấp nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng phản hồi và thông tin liên quan theo bất kỳ cách thức hợp lý nào. Chúng tôi sẽ coi những phản hồi đó là không bí mật và không độc quyền.


Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cung cấp cho Danale bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là bí mật và độc quyền.


Chúng tôi có quyền (chứ không phải nghĩa vụ) kiểm tra Nội dung Người dùng theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền xóa hoặc di chuyển Nội dung Người dùng của bạn bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, có hoặc không có thông báo. Chúng tôi có quyền giữ lại hoặc chấm dứt tài khoản của bạn theo Mục 8.


2) Chính sách quyền riêng tư


Vui lòng xem lại Chính sách Bảo mật của chúng tôi, Chính sách này sẽ đóng vai trò là một phần tương đương và không thể tách rời của Thỏa thuận này.


3) Thông báo


Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi một địa chỉ email hợp lệ mà bạn sử dụng thường xuyên. Danale không chịu trách nhiệm về rủi ro địa chỉ email bạn cung cấp cho chúng tôi trở thành không cócó sẵn hoặc chúng tôi không thể gửi thông báo cho bạn vì bất kỳ lý do gì. Các thông báo và thông báo được đăng trên Trang web này và các e-mail được gửi cho bạn có chứa các thông báo đó trong mọi trường hợp sẽ tạo thành các thông báo hợp lệ.


4) Luật áp dụng


Thỏa thuận này được điều chỉnh theo luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.


Mọi tranh chấp giữa hai bên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng thân thiện. Nếu các cuộc đàm phán như vậy không thành công, một trong hai bên có thể đệ đơn kiện lên tòa án có thẩm quyền đối với nơi cư trú của Danale Inc.


5) Độc lập


Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này không thể áp dụng được vì bất kỳ lý do gì, các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục được áp dụng. Các điều khoản không phù hợp sẽ được sửa đổi để có thể áp dụng theo luật.


6) Chính trực


Thỏa thuận này (bao gồm Chính sách bảo mật) là thỏa thuận cuối cùng, hoàn chỉnh và độc quyền giữa bạn và Danale về các vấn đề liên quan đến sản phẩm, chương trình và dịch vụ trên Trang web này và Nền tảng đám mây Danale. Thỏa thuận này thay thế và hợp nhất các cuộc thảo luận và thỏa thuận trước đây của các bên đối với những điều đã nói ở trên (bao gồm cả Điều khoản dịch vụ và Giấy phép người dùng cuối trước đây). Các tiêu đề của mỗi phần chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có ý nghĩa pháp lý hoặc hợp đồng. Bạn không được chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho một thực thể khác trừ khi được Danale đồng ý bằng văn bản. Bất kỳ nỗ lực chuyển nhượng nào vi phạm các điều khoản nói trên sẽ vô hiệu.


Thông tin liên lạc

Danale Inc

9 Corporate Park # 250, Irvine, CA  Mã bưu chính: 92606

ĐT: 949-387-2267 E-mail: support@danale.com

Mọi quyền được bảo lưu. © Danale Inc.

Mua Camera quan sát hãy liên hệ ngay BánCamera.vn để được tư vấn và mua sản phẩm:
BÁNCAMERA.VN
Hotline: 0931 435 998
Email: kinhdoanh@BánCamera.vn
Website: BánCamera.vn

Bài liên quan

Thỏa thuận người dùng Danale
4/ 5
Oleh

Đăng ký qua email

Thích bài viết trên? Vui lòng đăng ký các bài viết mới nhất trực tiếp qua email.